Od pierwszego kwietnia obowiązuje Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna na temat  ustalenia zasad przygotowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych w zakresie wymiaru zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów, psychologów i pracowników niebędących nauczycielami, sposobu ustalania liczby godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz limitów zatrudnienia w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym.

zasady zatrudnienia obejmujące następujące stanowiska:

  1. REKLAMA

    Stanowisko: wicedyrektor:

Szkoły podstawowe:

  1. 1 stanowisko wicedyrektora na co najmniej 12 oddziałów – zgodnie z art. 97. 1. ustawy Prawo oświatowe (w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora),

  2. kolejne stanowisko wicedyrektora – co najmniej 24 oddziały,

  3. kolejne stanowisko wicedyrektora – co najmniej 36 oddziałów.

Szkoły ponadpodstawowe:

  1. utrzymuje się stanowisko wicedyrektora jeśli w szkole ponadpodstawowej powstanie co najmniej 10 oddziałów liczących średnio 30 bądź więcej uczniów tylko na jeden rok szkolny,

  2. w przypadku liczby oddziałów 9 lub 8 nie powołuje się wicedyrektora, lecz może być podwyższone zatrudnienie o 0,25 etatu na stanowisku pracownika administracyjnego tylko na jeden rok szkolny.

2. Stanowisko: doradca zawodowy:

  1. w szkołach podstawowych 1 godzina tygodniowo na każdy oddział klas VII i VIII,

  2. w szkołach ponadpodstawowych 0,5 godziny tygodniowo na każdy oddział w szkole (przykład: 9 oddziałów pomnożone przez 0,5 godziny zajęć tygodniowo daje 4,5 godziny, w zaokrągleniu do pełnych godzin tj.: 5 godzin).

3. Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz:

a) w szkole do 150 uczniów – 0,5 etatu,

b) w szkole od 151 do 250 uczniów – 0,75 etatu,

c) w szkole od 251 do 350 uczniów – 1 etat,

d) w szkole od 351 do 450 uczniów – 1,25 etatu,

e) w szkole od 451 do 550 uczniów – 1,5 etatu,

f) w szkole od 551 do 650 uczniów – 1,75 etatu,

g) w szkole od 651 do 750 uczniów i powyżej – 2 etaty.

Sposób ustalenia wymiaru etatu:

Wzrost wymiaru etatów, w zależności od liczby uczniów, następuje co 0,25 etatu, tj. 7,5 godziny tygodniowo, gdyż wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela bibliotekarza wynosi 30 godzin.

0,25 etatu to jest 7,5 godziny czyli 450 minut.

Pomiędzy poszczególnymi wymiarami etatu różnica liczby uczniów wynosi 99, to jest 4,54 minuty na jednego ucznia. Wynik zaokrąglamy w górę do dwóch miejsc po przecinku.

4. Stanowiska: nauczycieli pedagogów i psychologów w szkołach podstawowych (łącznie):

a) w szkole do 150 uczniów – 0,5 etatu,

b) w szkole od 151 do 250 uczniów – 0,75 etatu,

c) w szkole od 251 do 350 uczniów – 1 etat,

e) w szkole od 351 do 450 uczniów – 1,25 etatu,

f) w szkole od 451 do 550 uczniów – 1,5 etatu,

e) w szkole od 551 do 650 uczniów – 1,75 etatu,

f) w szkole od 651 do 750 uczniów i powyżej – 2 etaty.

Sposób ustalenia wymiaru etatu:

Wzrost wymiaru etatów, w zależności od liczby uczniów, następuje co 0,25 etatu, tj. 5,0 godzin tygodniowo, gdyż wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga/psychologa wynosi 20 godzin.

0,25 etatu to jest5 godzin czyli 300 minut.

Pomiędzy poszczególnymi wymiarami etatu różnica liczby uczniów wynosi 99 tj. 3,03 minuty na jednego ucznia.

Wynik zaokrąglamy w górę do dwóch miejsc po przecinku.

4a. Sposób ustalenia godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla szkół podstawowych:

Ustalenie wskaźnika dla szkoły liczącej 500 uczniów:

1,5 etatu specjalisty

1,0 etat na pozostałe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (ZDW, ZKK, logopedia itp.)

2,5 etatu podzielone przez 500 uczniów = 0,005 etatu na ucznia (wskaźnik)

0,005 x 20 godzin (tygodniowy obowiązkowy wymiar nauczycieli specjalistów) = 0,10 godziny przeliczeniowej na ucznia ponad godziny wynikające z ramowych planów nauczania. (Inaczej licząc to 50 godzin (2,5 etatu) podzielone przez 500 uczniów = 0,10 godzin tygodniowo, wskaźnik 0,10 mnożymy przez liczbę uczniów w szkole).

Wynik zaokrąglamy w górę do pełnych godzin.

5. Stanowiska: nauczycieli pedagogów i psychologów w szkołach ponadpodstawowych (łącznie):

Wymiary etatów ustalane są jak dla szkół podstawowych biorąc równocześnie pod uwagę złożoność zadań.

W szkole do 450 uczniów – 1,00 etat.

W szkole od 451 do 650 uczniów i powyżej – do 2,00 etatów.

Wzrost wymiaru etatu, w zależności od liczby uczniów, następuje co 1,0 etat, tj. 20 godzin tygodniowo, jest to wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga/psychologa i jest równy 1200 minut.

Pomiędzy poszczególnymi wymiarami etatów różnica liczby uczniów wynosi 199, tj.6,03 minuty na jednego ucznia (tj. 1200 minut podzielone przez 199 uczniów).

Wynik zaokrąglamy w górę do dwóch miejsc po przecinku.

5a. Sposób ustalenia godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla szkół ponadpodstawowych:

Ustalenie wskaźnika dla szkoły liczącej do 650 uczniów:

1,0 etat specjalisty.

Wymiar etatu na pozostałe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej liczony następująco: 1,0 etat tj. 20 godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć podzielony przez 650 uczniów co daje 0,03 etatu na ucznia tygodniowo.

Wynik zaokrąglamy w górę do pełnych godzin.

6.Stanowiska: administracyjne w przedszkolu:

W każdym przedszkolu zatrudnia się pomoc administracyjno-biurową w wymiarze 0,5 etatu. Ze względu na dwie lokalizacje oddziałów istnieje możliwość zwiększenia wymiaru zatrudnienia w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

7. Stanowiska: administracyjne w szkole podstawowej:

a) do 200 uczniów – 1 etat,

b) od 201 do 400 uczniów – 1,5 etatu,

c) od 401 do 600 uczniów – 2 etaty,

d) od 601 do 800 uczniów – 2,5 etatu,

e) powyżej 800 uczniów – 3 etaty.

8. Stanowiska: administracyjne w szkole ponadpodstawowej:

a) do 200 uczniów – 1 etat,

b) od 201 do 300 uczniów – 1,5 etatu,

c) od 301 do 500 uczniów – 2 etaty,

d) od 501 do 700 uczniów – 2,5 etatu,

e) powyżej 700 uczniów – 3 etaty.

9. Stanowisko: sprzątaczka:

Na każde 800m2 powierzchni budynku przypada 1 etat sprzątaczki.

10. Stanowisko: konserwator:

a) w każdym przedszkolu – 0,5 etatu,

b) w szkołach podstawowych – w zależności od wielkości budynku szkoły i terenu wokół niej.

11. Stanowisko: inspektor BHP:

a) w każdym przedszkolu – 0,10 etatu,

b) w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących – 0,13 etatu,

c) w szkołach ponadpodstawowych (Technikach i Branżowych Szkołach Zawodowych) – 0,25 etatu,

d) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 0,33 etatu (kilka budynków).

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ