Wnioski na dofinansowanie zadania pod nazwą “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2020 roku” można składać do 28 lutego.

REKLAMA

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, które w 2020 roku planują ich usunięcie.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  • usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),
  • usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).
    Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane przez firmę wybraną przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą (przewidywany termin realizacji prac: czerwiec – sierpień 2020 r.).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5) – Biuro Gospodarki Komunalnej (pokój 110) w terminie od 3 do 28 lutego 2020 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2020 r. Formularz wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 / 61 81 675.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki