Sprawa sądowa o 22 grosze? Okazuje się, że tak.

Każdemu choć raz zdarzyło się zapomnieć zapłacić rachunku. W większości przypadków szybko sobie o tym przypominamy, płacimy należność i nie zawracamy sobie myśli, że w skrzynce pocztowej znajdziemy list z karą za małe spóźnienie. Jednak naszej czytelniczce za czterodniowe i jednodniowe spóźnienie MCKiS wystawiło rachunek, który zawierał nie tylko naliczone odsetki w kwocie 22 gr, ale i również rekompensatę w wysokości 335,18 zł.

REKLAMA

Za czterodniowe spóźnienie dokonania zapłaty, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie wystawiono rachunek na wysokość 0,16 zł stanowiącej odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (9,5%), wyliczone od kwoty 123 zł, czyli kwoty za miesięczny wynajem miejsca parkingowego pod Halą Sportową MCKiS.

Dodatkowo jako rekompensatę za koszty odzyskania należności stwierdzonej fakturą VAT, doliczono kwotę 166,84 zł. Razem do zapłaty 167 zł, które należało uiścić na rachunek bankowy.

Za drugim razem za jednodniowe spóźnienie zapłaty wystawiono rachunek na kwotę 0,06 zł (odsetki ustawione za opóźnienie) oraz 168,34 zł stanowiącej rekompensatę, razem 168,40 zł.

Pod przysłanymi wezwaniami do zapłaty znalazły się aż trzy podpisy: księgowego, głównego księgowego oraz dyrektora MCKiS w Jaworznie.

Zapytaliśmy MCKiS, w jaki sposób naliczane są koszty za rekompensatę odzyskania należności w związku ze spóźnieniem uiszczenia opłaty za dzierżawę parkingu. Odpowiedzi udzielił nam Sebastian Kuś, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie:

„Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016r. poz. 684) wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Z przepisu tego wynika, że niespełnienie przez dłużnika świadczenia w terminie, skutkujące nabyciem uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 TransHandlZapU, stanowi jedyną przesłankę powstania roszczenie o stałą kwotę rekompensaty kosztów odzyskania należności.

Należy wskazać, że czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia głównego jest bez znaczenia dla zasadności dochodzenia przedmiotowej rekompensaty.

Dodatkowo przypominam, że dochodzenie należności i odsetek wymusza na nas ustawa o finansach publicznych art. 42 ust.5 i ustawa o przekroczeniu dyscypliny finansów publicznych (art.5).”

W piśmie zawarto również informację, że w przypadku braku wniesienia zapłaty we wskazanym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. I tak też się stało.

Sąd Rejonowy w Jaworznie przysłał odpis nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do kwoty zapłaty, którą wyznaczył MCKiS, czyli 22 grosze plus 335,18 zł rekompensaty należy również doliczyć koszty procesu.

NU

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki