W ostatnim czasie wielu mieszkańców naszego miasta otrzymało zawiadomienie dotyczące “Aktualizacji uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i lasów oraz gruntów nieleśnych zalesionych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, o łącznej powierzchni powyżej 100 ha”.

REKLAMA

Takie zawiadomienia kierowane są wyłącznie do osób prywatnych, którzy zgodnie z ewidencją gruntów i budynków są właścicielami nieruchomości o użytkach leśnych.

Celem wyjaśnienia:

Uproszczony plan urządzania lasów (dalej w treści UPUL) jest dokumentem gospodarki leśnej, który stanowi leśny plan gospodarczy. Dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, dokument ten opracowywany jest przez starostę, którego funkcję pełni Prezydent Miasta Jaworzna.
UPUL opracowywany jest na okres dziesięciu lat.

Aktualnie obowiązujący Uproszczony plan urządzania lasu, który został opracowany zgodnie z Ustawą o lasach w 2010 r., obowiązuje w Gminie Miasta Jaworzna do 31 grudnia bieżącego roku. Z tego właśnie względu konieczna jest jego aktualizacja.

Prace nad tym dokumentem zlecone zostały firmie: Las-R Sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą przy ul. Snycerskiej 34/13. Dotychczas firma wykonała prace terenowe inwentaryzujące aktualny stan lasu i opracowała projekt dokumentu określającego plan prac, jakie winny być przeprowadzone przez właścicieli gruntów leśnych w ciągu najbliższych 10 lat.

Dokumentacja ta od 27 lipca br. będzie wyłożona do publicznego wglądu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 (II piętro) przez okres 60 dni (tj. do dnia 24 września br.). Natomiast, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (tj. do dnia 25 sierpnia br.), zainteresowani właściciele lasów, którzy otrzymali wspomniane zawiadomienia, mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie aktualizowanego planu.

Kolejnym etapem prac będzie uzyskanie opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego.
Zaktualizowany UPUL obowiązywał będzie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. oraz będzie stanowił podstawę naliczenia podatku leśnego.

info: UM Jaworzno

- REKLAMA - Zewnętrzne linki