REKLAMA

Czy organizując nauczanie zdalne nauczyciele mogą korzystać z platformy Zoom? Czy jest to bezpieczne z uwagi na ochronę danych osobowych?

Odpowiedź

Obecnie dopuszczalne jest stosowanie dowolnej metody komunikowania się z uczniami przez nauczycieli. Pamiętać należy jedynie o tym, aby wyniki nauczania były przekazywane wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Uzasadnienie

Od 25 marca obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sposoby prowadzenia nauczania zdalnego zostały wskazane w § 2 rozporządzenia. Zgodnie z tą regulacją zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 1. z wykorzystaniem:
  1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
  2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  4. innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
 1. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rozporządzenie wskazuje zatem w pkt 3 przywołanej regulacji, że kształcenie na odległość może być realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem. Rozporządzenie nie określa jednak żadnych szczegółowych wymagań stawianych przed tymi środkami komunikacji, zatem nie jest niezbędne szyfrowanie danych, szczegółowa identyfikacja rozmówcy itd. Dopuszczalne jest zatem wykorzystanie platformy, o której mowa w pytaniu.

Natomiast pamiętać należy, że już udostępnianie informacji o ocenach podlega szczególnym wymogom określonym w art. 44e ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tą regulacją oceny są jawne wyłącznie dla ucznia i jego rodziców, a taki wymóg powoduje, że informację o ocenach można przesłać wyłącznie do rozmówcy, którego możemy jednoznacznie zidentyfikować. W praktyce należy w tym celu wykorzystać dziennik elektroniczny, który zapewnia bezpieczeństwo danych z uwagi na konieczność zalogowania się do systemu na podstawie indywidualnego hasła.

Podkreślić jednak należy, że samo nauczanie na odległość takim wymogom już nie podlega.

Zapamiętaj!

W obecnej sytuacji związanej z nauczaniem na odległość należy zadbać jedynie o bezpieczeństwo danych dotyczących ocen ucznia.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1481 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)

 

Michał Łyszczarz

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki