Do końca kwietnia mamy czas na złożenie zeznania podatkowego. A także na wybór organizacji pożytku publicznego, której możemy przekazać 1% naszego podatku.

Polecamy:

Polski Czerwony Krzyż

REKLAMA

KRS 0000225587

Polski Czerwony Krzyż od ponad 100 lat wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy. PCK prowadzi 68 magazynów pomocy doraźnej, z której każdego roku korzysta prawie 140 000 osób. Ponad 5140 sióstr PCK na co dzień opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Pod szyldem PCK działa 98 punktów opieki, z którego korzysta ponad 14 200 osób oraz 78 różnego rodzaju placówek (jadłodajnie, noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej oraz świetlice integracyjne).

https://pck.pl/wspieraj-nas/pomaganie-jest-dziecinnie-proste!-1-dla-pck-

Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”

KRS 0000132934

Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej w Jaworznie została powołana w celu prowadzenia działalności na rzecz mieszkańców naszego regionu, w tym pracowników przedsiębiorstw energetycznych Grupy TAURON zlokalizowanych na południu Polski.

Zgodnie ze statutem Fundacja realizuje swoją misję poprzez działalność w następujących dziedzinach: Oświata, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Kultura fizyczna i sport, Kultura,
Ochrona środowiska.

http://fundacja-energetyka.pl/

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Ratownik Górniczy

KRS 0000270272

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”. 1% Państwa podatku umożliwi nam prowadzenie dalszej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, wsparcie ich w życiu codziennym jak i zawodowym. Pozwoli nam to również kontynuować prowadzenie zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością, organizować różnego rodzaju zawody, szkolenia czy imprezy integracyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych !

http://fundacjarg.org.pl/

PSONI Jaworzno
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

KRS 0000042002

Naszą misją jest:
– dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,

– wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.,

Naszym celem jest:
– celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,,

– prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.,

http://www.psouujaworzno.org.pl/

FUNDACJA ROZWOJU “PATRIA”

Ochrona dziedzictwa narodowego, tradycji niepodległości i solidarności.

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,
Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,
Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

http://fundacja-patria.pl/

 

 

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki