Jaki jest cel wykonywania badań geotechnicznych?

REKLAMA

Pojęcie badań geotechnicznych pojawiło się na podstawie praktyki ekspertów europejskich i amerykańskich. Pojęcia takie jak mechanika gruntów, prace eksperymentalne w terenie, fundamenty, modelowanie procesów, badania laboratoryjne i wiele innych pojęć są częścią badań geotechnicznych, ale w żadnym wypadku nie są wyczerpujące. Badania geotechniczne wykonywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji i solidnego fundamentu.
Dzięki eksperckiej analizie i zaleceniom można śmiało rozpocząć wdrażanie nowego projektu budowlanego.Takie dane dostarczą niezbędnych informacji do opracowania wiarygodnych i dokładnych planów budowy budynków mieszkalnych lub obiektów przemysłowych. Po analizie dostarczany jest dokładny i szczegółowy raport. Łatwe do zrozumienia wykresy ilustrują dane i pokazują rodzaje fundamentów potrzebne do planów.

Czym są badania geotechniczne?

Badania geotechniczne obejmują takie pojęcia, jak inżynieria geodezyjna, inżynieria geologiczna, geotechnika i inżynieria hydrogeologiczna (w kompleksie badań inżynieryjno-geologicznych lub oddzielnie od nich), inżynieria hydrometeorologiczna, badania racjonalnego wykorzystania i ochrony środowiska, specjalistyczne.
Kompleksowe badania geologiczne obejmują wykonywanie takich rodzajów prac, jak ocena terytorium, prace geofizyczne, badanie rozpoznawcze. Planowane jest także przeprowadzenie badań geotechnicznych gco-consult.com, prac wiertniczych i górniczych, obserwacji stacjonarnych, badań hydrogeologicznych, obróbki materiałów oraz badania procesów i zjawisk geotechnicznych.
Badania geotechniczne przeprowadzane są przez inżynierów geotechnicznych lub inżynierów geologicznych w celu uzyskania informacji o fizycznych właściwościach gleb i gleb na placu budowy, do późniejszego obliczenia fundamentów i prac projektowych cyklu zerowego w proponowanej konstrukcji. A także, aby zapobiec krytycznym sytuacjom w trakcie wykopalisk i budowy, które są spowodowane warunkami inżynieryjnymi i geologicznymi. Badania geotechniczne obejmują badania powierzchniowe i podpowierzchniowe (geologiczne) terenu. Czasami w ramach badań stosowane są metody geofizyczne w celu uzyskania informacji o miejscu planowanej konstrukcji.

Na czym polegają badania geotechniczne?

Badania geotechniczne polegają na badaniu stanu, składu i właściwości niektórych rodzajów gleb, jako podłoża do budowy podziemnych obiektów użyteczności publicznej, a także na ocenie trwałości sztucznych lub naturalnych masywów i stoków. Za pomocą badań geotechnicznych określa się skład, stan i właściwości gleb, przewidywany poziom zmian stanu i właściwości gleb w wyniku wpływu czynników takich jak wilgotność, podlewanie i odwadnianie, efekty termiczne, obciążenia statyczne i dynamiczne itp. Badania geotechniczne pozwalają przewidzieć wytrzymałość stoków i zboczy, modelować i opracowywać zalecenia dotyczące tworzenia sztucznych masywów geotechnicznych gleb lub zwiększać stabilność gleb naturalnych, opracowywać zalecenia dotyczące budowy fundamentów i konstrukcji ochronnych itp.

Zastosowanie badań geotechnicznych

Badania geotechniczne gco-consult.com/www/pl/oferta/geotechnika.html są przeprowadzane na obszarach o już przebadanych inżynieryjno-geologicznych warunkach w połączeniu z przeglądami inżynieryjno-geologicznymi lub niezależnie. Aby określić zmiany właściwości gleb pod wpływem różnych czynników (moczenie, suszenie, zagęszczanie, utrwalanie chemiczne itp.), a także symulować pracę sztucznie utworzonych masywów geotechnicznych, wykonuje się prace laboratoryjne.
Jeśli konieczne jest uzyskanie danych o właściwościach gleb w miejscu ich występowania, gdy niemożliwe jest uzyskanie wiarygodnych wyników metodami laboratoryjnymi, wykonuje się eksperymenty terenowe w celu ustalenia współczynników przejścia z laboratorium do modelu w pełnej skali. Robią to samo w budowaniu budynków o podwyższonym poziomie odpowiedzialności, a także w miejscach rozmieszczenia gleb o szczególnych cechach (pęcznienie, osiadanie, zasolenie). W takich obszarach badania geotechniczne wykonuje się zgodnie ze specjalną techniką, która obejmuje spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących zakresu prac w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych.

W ramach badań geotechnicznych wyróżnia się:

Tunelowanie wyrobisk górniczych wraz z ich badaniami i badaniami laboratoryjnymi właściwości mechanicznych gleb z określeniem charakterystyk dla konkretnych schematów obliczania fundamentów.
Próby terenowe gleb z określeniem ich standardowej wytrzymałości i charakterystyki deformacyjnej. Testy stosów referencyjnych i polowych
Określenie standardowych właściwości mechanicznych gleb metodami sondowania statycznego, dynamicznego i wiertniczego
Fizyczne i matematyczne modelowanie interakcji budynków i konstrukcji ze środowiskiem geologicznym
Specjalne badania właściwości gleby w osobnych programach dla niestandardowych, w tym nieliniowe metody obliczania fundamentów i konstrukcji budynków
Kontrola geotechniczna konstrukcji budynków, konstrukcji i otaczających je terytoriów.
Specjaliści w dziedzinie geotechniki używają tylko najnowocześniejszych metod i sprzętu do przeprowadzania kompleksowej analizy gleby w celu ustalenia jej stabilności.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki