Kolejna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie odbędzie się już 19 grudnia. Poniżej przedstawiamy 19 punktów zaplanowanych w porządku obrad sesji.

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia “Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna”.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Jaworzna.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna, położonego przy ulicy gen. Feliksa Kamińskiego 10/20 w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, samodzielnego lokalu niemieszkalnego, położonego przy ul. Przemysłowej 1c/5 w Jaworznie.
 16. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna na temat realizacji zapisów umowy dot. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Jaworzna.
 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 18. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
REKLAMA

Szczegóły dotyczące uchwał można znaleźć pod adresem http://www.bip.jaworzno.pl/a,36215,porzadek-obrad-sesji-zowlanej-na-19-grudnia-2019-roku.html.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki