Czy w przyszłym roku zapłacimy w Jaworznie wyższy podatek od nieruchomości? Na stronie jaworznickiego Biura Informacji Publicznej pojawił się projekt uchwały, który zostanie przedstawiony na jutrzejszej sesji rady miejskiej.

REKLAMA

Transmisja z sesji:

Sesja Rady Miejskiej

Dyskusja w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna w punkcie 16.

Opublikowany przez Jaw.pl – Jaworznicki Portal Społecznościowy Czwartek, 28 listopada 2019

Jakie mają być nowe stawki podatku?

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,81 zł 0,95 zł
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,24 zł 4,80 zł
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,24 zł 0,50 zł
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,09 zł 3,15 zł

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,66zł 0,81 zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,68 zł 23,90 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,10zł 11,18 zł
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,37 zł 4,87 zł
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,26 zł 8,05 zł

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jakie uzasadnienie możemy przeczytać w projekcie uchwały?

“Proponuje się w projekcie uchwały przyjęcie górnych stawek podatku od nieruchomości, zgodnie z obwieszczeniem.
Zasady określone w ustawie o finansach publicznych narzucają maksymalizację dochodów bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Gmina od wielu lat utrzymywała stawki na poziomie niższym, rezygnując jednocześnie z bieżących wpływów, gdy tymczasem ustawodawca systematycznie je waloryzuje, corocznie o wskaźnik inflacji. Przyjęcie stawek na poziomie zaproponowanym, oznacza dodatkowy, większy wpływ środków do budżetu o 7 920 609 zł, niż gdyby stawki zostały utrzymane na poziomie dotychczasowym. Należy zauważyć, iż zaproponowany poziom wzrostu stawek podatkowych, uwzględnia ogólną sytuację gospodarczą, rosnące zapotrzebowanie na środki budżetowe, umożliwiając realizację założonych zadań”.

W projekcie uchwały sprzed roku o podatkach od nieruchomości możemy przeczytać:

“Zasady określone w ustawie o finansach publicznych narzucają maksymalizację dochodów bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Gmina od wielu lat utrzymuje stawki na poziomie niższym niż wskazuje to ustawodawca. Zatem fakt przyjęcia niższych stawek od maksymalnych, określonych przez właściwego ministra do spraw finansów w rozporządzeniu wykonawczym, oznacza rezygnację z bieżących wpływów w podatku na kwotę 6.992.449,38 zł, szacowaną na podstawie danych wynikających z bieżącego wymiaru oraz akceptację faktu naliczenia przez budżet państwa na 2019 rok niższej wysokości części wyrównawczej
subwencji ogólnej, dla której bazą są dochody podatkowe liczone wg stawki maksymalnej”.

Oznacza to, że w Jaworznie po raz pierwszy od kilku lat podniesiony może zostać podatek od nieruchomości.

foro: UM Jaworzno

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki

2 KOMENTARZE