Już w czwartek o godzinie 9 odbędzie się sesja jaworznickiej Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się 24 punkty. Mieszkańców najbardziej będą interesowały te dotyczące zwiększenia podatku od nieruchomości i podniesienia cen za odbioru odpadów. O 9.00 rozpoczniemy transmisję z sesji.

REKLAMA

Cały porządek obrad prezentuje się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego “Za zasługi dla miasta Jaworzna” Pani Alicji Dudek.
 4. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu na obszarach powiatów Bieruńsko-Lędzińskiego, Chrzanowskiego, Mikołowskiego, Oświęcimskiego, Pszczyńskiego oraz miasta Jaworzna, miasta Katowice, miasta Mysłowice, miasta Tychy za rok 2018.
 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Olkuszu na obszarach powiatów Będzińskiego, Chrzanowskiego, miasta Dąbrowa Górnicza, miasta Jaworzna, miasta Sosnowiec, Olkuskiego, Zawierciańskiego za rok 2018.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zniesienia ochrony prawnej powierzchniowego pomnika przyrody Sasanka.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia “Planu adaptacji miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030”.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego “Byczyna” w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r.
 22. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 23. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Foto: UM Jaworzno

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki