Na dzisiejszej sesji jaworznickiej Rady Miejskiej przegłosowano podwyższenie podatku od nieruchomości.

REKLAMA

13 radnych głosowało za, 7 przeciw.

Nowe stawki prezentują się następująco:

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,81 zł 0,95 zł
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,24 zł 4,80 zł
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,24 zł 0,50 zł
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,09 zł 3,15 zł

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,66zł 0,81 zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,68 zł 23,90 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,10zł 11,18 zł
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,37 zł 4,87 zł
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,26 zł 8,05 zł

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ