Czas organizacji zajęć rewalidacyjnych

REKLAMA

Czy zajęcia rewalidacyjne i świadczone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być prowadzone w przedszkolu w czasie trwania realizacji podstawy programowej?

Odpowiedź:

W przepisach nie ma rozstrzygnięć dotyczących czasu realizacji zajęć rewalidacyjnych i organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie ma również przepisu, który regulowałby szczegółowo czas realizacji podstawy programowej, co oznacza, że dane zajęcia powinny być realizowane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zapewnianym w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem dnia ustalonym dla oddziału. ( § 12 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli, załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej)

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli, organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. W związku z tym czas organizacji zajęć powinien przede wszystkim wynikać z potrzeb i możliwości psychofizycznych danego dziecka.

Aktualne przepisy nie wskazują innych regulacji dotyczących czasu organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nie wskazują również, że mają one być realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący. Potwierdza to sposób opisu zadań przedszkola i warunków realizacji podstawy programowej określony w rozporządzeniu, które nie reguluje odrębnie zasad organizacji zajęć rewalidacyjnych, natomiast wskazuje, że nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, organizując tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.

Zapamiętaj!

Aktualne przepisy określają minimalny czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ale nie wykluczają realizacji w tym czasie form wsparcia dziecka wynikających z jego potrzeb.

Więcej porad ekspertów znajdziesz w portalu Zarządzanie Przedszkolem w praktyce, m.in.:

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502) -§ 12 ust. 4 i 5
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) – załącznik 1

Marzenna Czarnocka

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki