Prowadzone na terenie Jaworzna punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, stanowią ważną formę wsparcia i pomocy dla osób, które potrzebują pomocy prawnej, a nie są w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej. To jednocześnie cenne źródło informacji dotyczących ważnych społecznie problemów. Jednym z nich jest świadczenie pielęgnacyjne jako forma zabezpieczenia społecznego. W tym temacie pojawia się wiele pytań i wątpliwości, które wyjaśniamy w poniższym artykule.

REKLAMA

Często spotykanym przykładem jest sytuacja, w której choroba bliskiej osoby i konieczność stałej opieki uniemożliwia kontynuację pracy zawodowej. Rodzi się pytanie – co w takiej sytuacji? Czy osoba sprawująca opiekę może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1583 zł przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej formy zarobkowania osobom najbliższym, w tym przypadku matce, ojcu, faktycznemu opiekunowi, osobie będącej rodziną zastępczą, a także innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniem o niepełnosprawności włącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji.

Zaznaczyć należy, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej stałej opieki powstała nie później niż do dnia ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole czy uczelni wyższej. Nie może to być jednak później niż do ukończenia 25 roku życia.

W życiu codziennym mogą pojawiać się wątpliwości co do faktycznego celu świadczenia pielęgnacyjnego, jak również kręgu podmiotów do niego uprawnionych. Dlatego należy podkreślić, że celem świadczenia pielęgnacyjnego jest częściowe wyrównanie strat materialnych i przysługuje ono w przypadku konieczności rezygnacji z zatrudnienia, a także braku możliwości jego podjęcia w związku ze sprawowaną opieką nad osobą niepełnosprawną. Co do zasady podmiotami uprawnionymi mogą być tylko osoby wskazane we wcześniejszej części artykułu.

Sytuacja nie jest już na tyle jasna w przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje powinowaty lub osoba spokrewniona w linii bocznej z osobą wymagającą stałej opieki. W takim przypadku osoby z tej grupy nie mogą otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego.

Szukasz pomocy prawnej lub potrzebujesz porady obywatelskiej? Poniżej zamieszczamy szczegółowe dane dot. lokalizacji i harmonogramu pracy punktów:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

  1. Zespół Szkół nr 3, przy ul. Koszarowej 20 (Szczakowa), poniedziałek-piątek w godz. 15.00-19.00;

II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  1. Szkoła Podstawowa nr 13, przy ul. Urzędniczej 11 (Śródmieście), poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz.: 15.30-19.30, środa: 16.30-20.30;

  2. Szkoła Podstawowa nr 7, przy ul. Ławczana 12 (Podłęże), poniedziałek-piątek w godz.: 15.00-19.00;

III. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA:

  1. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, przy ul. Armii Krajowej 5 (Osiedle Stałe), poniedziałek-piątek w godz.: 15.00-19.00.

Harmonogram pracy punktów na terenie Jaworzna jest również dostępny na stronie Urzędu Miejskiego: http://www.um.jaworzno.pl/

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 510 970 680 od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00–14.00

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasto Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki