Podczas sesji Rady Miejskiej radni zmienią regulamin określający wysokość dodatków przyznawanym nauczycielom oraz rozpatrzą projekt uchwały dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego “Warpie”.

REKLAMA

Zostaną również rozpatrzone projekty dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Przypominamy, że każdą sesję rady można obejrzeć “na żywo” na stronie Urzędu Miejskiego (TUTAJ)

 

Punkty obrad:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
3. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2018 rok.
4. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
5. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
6. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2022 dla Gminy Miasta Jaworzna.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2020 rok.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dobra Wilkoszyn”. Dokument podpisany elektronicznie
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warpie” w Jaworznie.
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie.
18. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
19. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki