Czy księgowość to to samo co rachunkowość?

REKLAMA

Zastanawiałeś się kiedyś czym jest księgowość? Jeśli tak, to zapraszamy do naszego artykułu!

Wiele osób zamiennie używa pojęć księgowość i rachunkowość, często też, w odniesieniu do tego samego podmiotu używa się określeń biuro księgowe i biuro rachunkowe. Choć te pojęcia są z sobą powiązane nie oznaczają tego samego ‒ księgowość jest częścią rachunkowości, a zakres usług biura rachunkowego jest szerszy niż biura księgowego. Co jeszcze dobrze wiedzieć na ten temat? 

Zapraszamy do lektury! 

Księgowość 

Warto zacząć od tego, że księgowość jest dziedziną węższą niż rachunkowość i stanowi ona element składowy rachunkowości.

Księgowość zdefiniować możemy jako system rejestracyjny rachunkowości. Praca księgowego polega na ewidencji udokumentowanych operacji gospodarczych w ujęciu pieniężnym i liczbowym. Do zadań specjalistów z tej dziedziny należy zapis informacji na temat: 

 • transakcji kupna i sprzedaży firmy
 • podatków
 • wysokości kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia dla pracowników
 • budżetu przeznaczonego na reklamę i marketing 

Dzięki księgowości przedsiębiorcy mogą kontrolować składniki majątkowe i źródła finansowania firmy. Wyróżniamy księgowość pełną, polegającą na prowadzeniu ksiąg handlowych oraz księgowość uproszczoną, która może być prowadzona w formie ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. 

Rachunkowość 

Jak już wspomnieliśmy, rachunkowość jest o wiele szerszym pojęciem od księgowości. Rachunkowość zdefiniować możemy jako sformalizowany system przetwarzania informacji dotyczących wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Dzięki rachunkowości możliwe są takie czynności, jak gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentacja  informacji, które mają duży wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania danej firmy. 

Działy rachunkowości to: 

 • Księgowość ‒ ewidencja zdarzeń gospodarczych, danych na temat zmian zachodzących w majątku przedsiębiorstwa, kosztów, przychodów i dochodów firmy. 
 • Rachunek kosztów ‒ przeprowadzane są badania, analiza i planowanie  dotyczące kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. 
 • Sprawozdawczość finansowa ‒ sprawozdania finansowe obejmują bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkowe. Sprawozdanie dostarcza informacji na temat majątku firmy oraz jakości zarządzania nią. 

Rachunkowość umożliwia ocenę sytuacji firmy z trzech perspektyw, są to:

 • Perspektywa finansowa ‒ informacje o stanie finansowo-majątkowym firmy czy uzyskanym w danym czasie wyniku finansowym. Takie informacje są istotne nie tylko dla właściciela firmy, ale także dla kredytodawców i inwestorów. 
 • Perspektywa zarządcza ‒  dostarcza informacji na temat efektywności firmy, takie dane mają znaczenie między innymi dla kadry zarządczej.   
 • Perspektywa podatkowa  ‒ informacje na temat zobowiązań podatkowych firmy, które są ważne dla organów podatkowych.   

Rachunkowość musi być prowadzona zgodnie z konkretnymi zasadami, są to: 

 • zasada ciągłości
 • zasada istotności
 • zasada ostrożności
 • zasada memoriałowa
 • zasada współmierności
 • zasada zakazu kompensat   

 Podsumowanie 

Jak widać, księgowość i rachunkowość uzupełniają się wzajemnie, ale nie są tym samym. Księgowość jest podstawowym elementem rachunkowości, a rachunkowość oprócz księgowości obejmuje również rachunek kosztów i sprawozdawczość finansową.

Artykuł powstał dzięki współpracy z biurem rachunkowym Kraków

- REKLAMA - Zewnętrzne linki