Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie zaprasza do składania ofert na objęcie stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu do spraw Gospodarki Zasobami

I. Od kandydatów oczekujemy:

REKLAMA

– co najmniej średniego wykształcenia o profilu budowlanym,
– minimum 3 lata pracy na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym,
– umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi,
– znajomości przepisów prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, prawa budowlanego i energetycznego,
– umiejętności rozliczeń mediów w spółdzielni mieszkaniowej,
– dyspozycyjności,
– mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku w spółdzielczości,
uprawnienia budowlane oraz licencja na zarządzanie nieruchomościami

II. Ogólny zakres obowiązków/charakterystyka pracy:

1/ czynny udział w posiedzeniach Zarządu,
2/ organizacja i nadzór pracy podległych komórek organizacyjnych,
3/ organizacja przetargów na roboty remontowe i konserwacyjne,
4/ prowadzenie działalności związanej z lokalami użytkowymi,
5/ sporządzanie umów na wykonawstwo obce,
6/ dokonywanie rozliczeń indywidualnych wodomierzy w lokalach,
7/ rozliczanie faktur dot. kosztów energii cieplnej, elektrycznej, gazu wody i kanalizacji na
nieruchomościach,
8/ sporządzanie planu remontów, modernizacji,

III. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów :

– CV,
– list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych,
– odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy,
– oświadczenie o niekaralności.

Ofertę wraz z dokumentami w zamkniętej kopercie kierowanej do Przewodniczącego Rady Nadzorczej MGSM w Jaworznie z dopiskiem „oferta na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu do spraw Gospodarki Zasobami” należy złożyć w siedzibie Spółdzielni pok. nr 10 w godz. pracy Spółdzielni, lub kierować na adres Spółdzielni: 43-600 Jaworzno,ul. Granitowa 4, albo przesłać na adres e-mailowy: mgsm@mgsmgigant.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 21.08.2019 r. ( termin ten dotyczy również wpływu do Spółdzielni korespondencji listownej i e-mailowej).

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem: (32) 751-16-78, 751-01-86 wew. 21, 25 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki