Działka na sprzedaż przy ul. Martyniaków

Nieruchomość stanowi wyłączoną z eksploatacji Rozlewnię Gazu Płynnego. W skład nieruchomości chodzą działki: 62/5, obr. 0165 Jaworzno, o pow. 1547 m2, KW nr KA1J/00024688/1; 62/9, obr. 0165 Jaworzno, o pow. 6402 m2, KW nr KA1J/00024688/1; 62/3, obr. 0165 Jaworzno, o pow. 11833 m2, KW nr KA1J/00017942/8; 69/3, obr. 0165 Jaworzno, o pow. 7726 m2, KW nr KA1J/00017666/9. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 27 508 m2.

REKLAMA

Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ
CENA WYWOŁAWCZA: 2 715 000,00 PLN netto
(słownie: dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy netto)

Szczegółowe warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie:
www.orlenpaliwa.com.pl

Działki nr 62/5, 62/9 i 62/3 stanowią własność Skarbu Państwa i do 05. grudnia 2089r. są w użytkowaniu wieczystym ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Działka 69/3 stanowi własność ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. jest właścicielem budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na przedmiotowych działkach.

Na działkach nr 62/9 i 62/3 znajdują się budynki i budowle wyłączonego z eksploatacji terminalu gazu płynnego takie jak: budynek biurowy, budynek rozlewni gazu, waga samochodowa, park zbiorników gazu (6 zbiorników x 54 m3), estakada stalowa, sprężarkownia i pompownia gazu.

Na działce nr 69/3 znajdowała się bocznica kolejowa o dł. 665 m (obecnie rozebrana).

Działka 62/5 stanowi drogę dojazdową do pozostałych nieruchomości. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości to zakłady przemysłowe, usługowe, elektrownia Jaworzno oraz tereny leśne. Nieruchomość posiada dogodne położenie komunikacyjne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji.

Oferent ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 605 672 603.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki