UFG – czym się zajmuje i jaki ma wpływ na proces likwidacji odszkodowania

Man in handcuffs on black background
REKLAMA

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jest organizacją pozarządową, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych. Swoją działalność prowadzi od 1991 r. Członkami Funduszu są zakłady ubezpieczeń, które na terenie Polski prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń OC dla kierowców i rolników.

UFG – czym się zajmuje i jaki ma wpływ na proces likwidacji odszkodowania

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jest organizacją pozarządową, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych. Swoją działalność prowadzi od 1991 r. Członkami Funduszu są zakłady ubezpieczeń, które na terenie Polski prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń OC dla kierowców i rolników.

Zadania UFG

 • wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez osoby, które nie posiadają ważnego ubezpieczenia OC;
 • wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez osobę, której tożsamość pozostaje nieznana;
 • wypłaty odszkodowań, gdy ubezpieczyciel ogłosi upadłość;
 • dbanie o szczelność systemu ubezpieczeń OC;
 • ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów oraz kontrola i karanie osób unikających ubezpieczenia OC;
 • zbieranie i przechowanie danych na temat ubezpieczeń OC i AC.

UFG wraz ze swoimi odpowiednikami z innych krajów (z Systemu Zielonej Karty) tworzy Radę Biur. Ma ona za zadanie wspierać współpracę pomiędzy krajami, a co za tym idzie efektywniej pomagać poszkodowanym.

Środki na działanie UFG

Środki na prowadzenie działalności UFG czerpie z: wpłat zakładów ubezpieczeniowych, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, dochodów z lokat środków UFG, nałożonych kar, a także z wpłat zakładów prowadzących ubezpieczenia na życie, a uległy likwidacji.

Wypłata odszkodowań

UFG zajmuje się wypłatą odszkodowań, gdy sprawca nie posiadał ważnej polisy OC, a także, gdy sprawca pozostaje niezidentyfikowany. Stanowi to główny cel oraz podstawowe zadanie Funduszu. To zadanie UFG jest jednym z mniej znanych funkcji według badań przeprowadzonych przez GfK wśród uczestników ruchu drogowego.

Roszczenia regresowe UFG

UFG ma prawo do roszczenia regresywnego względem sprawcy, który w chwili zdarzenia nie posiadał ważnej polisy OC. Może żądać od niego poniesionych kosztów likwidacji skutków wypadku. Najpierw wzywa do dobrowolnej spłaty zobowiązań. Następnie ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. UFG ze względu na trudną sytuację materialną sprawcy może zrezygnować z żądań wobec niego.

Wypłata odszkodowań za upadły zakład ubezpieczeń

Roszczenia powinny być kierowane do UFG w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeniowy uległ likwidacji lub ogłosił upadłość, a z jego majątku bądź rezerw nie mogą pokryć należnych odszkodowań. W takim przypadku UFG pokrywa całość roszczeń wynikających z polis tego typu, a innych tylko w połowie.

Funkcja informacyjna

UFG gromadzi i przechowuje informacje na temat zawartych polis OC i AC. Prowadzi rejestr (Ośrodek Informacji) zdarzeń drogowych oraz osób, które w nich uczestniczyły. Taka funkcja istnieje od 1 maja 2004 r.  Monitoruje informacje o wypadkach i ich uczestników oraz inne osoby, które powodują roszczenia z polis motoryzacyjnych.

Obecnie na stronach UFG można sprawdzić dane na temat ubezpieczenia (np. informacje o ubezpieczycielu sprawcy wypadku), co ułatwia dochodzenie roszczeń.

Darmowy dostęp do informacji posiadanych przez UFG mają:

 • poszkodowany lub osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń;
 • Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • organy nadzoru;
 • zakłady ubezpieczeń;
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 • Rzecznik Ubezpieczonych;
 • Polska Izba Ubezpieczeń;
 • organ prowadzący centralną ewidencje pojazdów drogą teletransmisji danych.

Funkcja kontrolna

Zadaniem UFG jest dbanie o szczelność całego systemu ubezpieczeń motoryzacyjnych. Stara się zmniejszyć liczbę kierowców, którzy unikają obowiązku ubezpieczeniowego. W tym celu UFG ma prawo nakładania i egzekwowania kar pieniężnych na kierowców, którzy nie chcą opłacać składek na ubezpieczenie OC.

Pieniądze z grzywien stanowią część budżetu UFG.

Działania kontrolne UFG:

Krok 1.

wezwanie przez UFG do okazania dowodu ubezpieczenia w ciągu 30 dni;

Krok 2.

Sprawdzany nie okazał wymaganych dokumentów jest zobowiązany do wniesienia opłaty na rzecz UFG. Wysokość tej opłaty ustalana jest ustawowo. Samo wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku ubezpieczeniowego. Wpływ na wielkość kwoty ma także czas pozostawania bez ochrony. Im dłuższy okres unikania ubezpieczenia tym wyższa opłata na rzecz UFG.

Więcej o odszkodowaniach powypadkowych dowiesz się w serwisie Odzyskaj.info.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki