Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK): zasady wpłat i wypłat w Polsce

Plant growing Coins in glass jar with investment financial concept and green nature sunlight
REKLAMA

Pracownicze Plany Kapitałowe wdrażane od lipca 2019 roku to powszechny program oszczędzania z przeznaczeniem na potrzeby w wieku emerytalnym. Kto będzie mógł wziąć udział w PPK i jakie będą zasady wpłat i wypłat?

 

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to system długoterminowego oszczędzania, w którym pracownik będzie gromadził prywatne oszczędności. Program jest powszechny, a objęte nim automatycznie zostaną wszystkie osoby zatrudnione, przed ukończeniem 55 roku życia, za które odprowadzana jest składka na ZUS. Udział w nim weźmie ponad 11 mln pracowników. Pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy z instytucją finansową o prowadzenie PPK dla osób zatrudnianych. Pracownik ma jednak prawo zdecydować, czy chce uczestniczyć w programie. Wpłaty na PPK będą dokonywane przez osobę zatrudnioną, pracodawcę i Skarb Państwa. Gromadzone w ramach programu środki będą prywatne i przeznaczone na zaspokojenie potrzeb finansowych po przekroczeniu 60 roku życia, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Jakie wpłaty będą dokonywane na PPK?

Pracodawca zobowiązany jest do podpisania umowy z wybraną przez siebie instytucją finansową o prowadzenie PPK dla zatrudnianych przez siebie pracowników. Wiele firm zdecydowało się na współpracę z instytucją o dużym doświadczeniu inwestycyjnym: https://www.nntfi.pl/fundusze-inwestycyjne/programy-emerytalne/ppk-z-funduszami-nn. Po podpisaniu umowy, gdy PPK wejdzie w życie, pracodawca odpowiedzialny jest za wyliczenie i dokonanie wpłat w imieniu pracodawcy, a także tych, które finansowane będą przez pracownika. Uczestnik programu wnosi co miesiąc wkład w wysokości 2% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Przy dochodzie niższym niż 120% minimalnego wynagrodzenia pracownik może mieć niższe wpłaty. Ze względu na niski dochód wpłata może być obniżona na nie mniejszą niż 0,5%. Oprócz wpłaty podstawowej, pracownik może zadeklarować dodatkową wpłatę, nieprzekraczającą 4%. Kolejną część oszczędności będą stanowiły wpłaty pracodawcy. Dopłaci on 1,5% od wynagrodzenia pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych. Pracodawca również może podnieść dobrowolnie wysokość wpłaty, lecz ta nie może przekroczyć 4%. Trzecią część oszczędności będzie stanowiła wpłata od Skarbu Państwa. Po przystąpieniu do PPK pracownik otrzyma wpłatę powitalną ze strony państwa w wysokości 250 zł. Państwo dopłaci mu także każdego roku 240 zł.

W jaki sposób nastąpi wypłata środków?

Gdy pracownik osiągnie wiek 60 lat, będzie mógł skorzystać z jednorazowej wypłaty zgromadzonych środków, w wysokości 25%. Jeżeli zdecyduje inaczej, ta część finansów może zostać podzielona na raty. Pozostałe 75% środków będzie mu wypłacane w minimum 120 ratach miesięcznych. Jeżeli pracownik zdecyduje o wypłacie tej części w mniejszej ilości rat, będzie zobowiązany do zapłaty podatku od dochodów kapitałowych od kwoty wypłaty przekraczającej 25% wartości aktywów zgromadzonych w PPK. Inną możliwością wypłaty będzie tzw. świadczenie małżeńskie po osiągnięciu przez małżonka uczestnika programu 60 lat. Łączna wysokość zgromadzonych przez małżonków środków będzie wypłacana w 120 ratach miesięcznych. Pracownik będzie miał możliwość wycofania zgromadzonych środków przed ukończeniem 60 roku życia, po złożeniu odpowiedniego wniosku. W tej sytuacji jednak straci środki przekazywane na swoje konto przez państwo. 30% środków pochodzących od pracodawcy zostanie przekazane na konto uczestnika w ZUS. Reszta kwoty do wypłaty będzie podlegała opodatkowaniu. Pracownik znajdujący się w trudnej sytuacji spowodowanej chorobą w rodzinie, będzie mógł dokonać wypłaty 25% środków. Raz w czasie uczestnictwa, będzie mógł także wypłacić 100% środków w celu pokrycia wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu. Kwotę tę będzie zobowiązany zwrócić do PPK w ciągu 15 lat.

PPK to program mający na celu zabezpieczenie godnej emerytury. Środki na nim gromadzone są prywatną własnością pracownika i podlegają dziedziczeniu. Oszczędzanie nieznacznie pomniejszy pensję pracownika, lecz zapewni mu dodatkową emeryturę.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ

  1. Zawsze w jakiś tam sposób starałam się myśleć o swojej przyszłości, coś odłożyć itp. Nie były to jakieś wielkie kwoty, no ale nie da się ukryć że teraz będę mogła odłożyć znacznie większą kasę. W końcu jak będzie można to zrobić na prostych zasadach, to super