Niestety za nami kolejny dzień, w którym nie zostały odebrane śmieci biodegradowalne. Otrzymaliśmy oświadczenie od konsorcjum firm, które realizują to zadanie. Niestety z treści wynika, że wykonawca zgłaszał już wcześniej problemy związane z tym rodzajem odpadów. Dlaczego nie znaleziono rozwiązania tego problemu, zanim firma zdecydowała się przestać wywozić śmieci.

Czy MZNK i Um Jaworzno poradzą sobie z tą sytuacją?

REKLAMA

 

Oświadczenie Konsorcjum

AVR S.A., AVR S.p.A,

PW MIKI Mieczysław Jakubowski, MIKI RECYKLING Sp. z o.o.

dot. usługi odbioru odpadów BIO w mieście Jaworzno.

Wykonawca usługi „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Miasta Jaworzna” – Konsorcjum firm: AVR S.A., AVR S.p.A, PW MIKI Mieczysław Jakubowski, MIKI RECYKLING Sp. z o.o. w związku z występującymi problemami w odbiorze odpadów biodegradowalnych oraz pojawiającymi się doniesieniami prasowymi stwierdza co następuje :

 1. Stosownie do postanowień art. 9e ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”. Powyższe oznacza, iż odpady biodegradowalne o kodzie 20 02 01 mogą trafić tylko do instalacji regionalnej (powyższe potwierdza pkt 2.12. „Szczegółowego zakresu usługi” postępowania „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Miasta Jaworzna”. Przekazanie odpadów do instalacji poza region jest niedopuszczalne i zagrożone sankcjami dla Wykonawcy.

 1. Miasto Jaworzno z terenu którego Konsorcjum AVR S.A., AVR S.p.A, PW MIKI Mieczysław Jakubowski, MIKI RECYKLING Sp. z o.o. odbiera odpady komunalne – w tym odpady biodegradowalne – przyporządkowane jest do instalacji regionalnych dla Województwa Małopolskiego.

 1. Każda gmina odpowiada za utrzymanie porządku i czystości na swoim terenie i ma ustawowy obowiązek stworzenia warunków niezbędnych do utrzymania tego porządku. Czyni to stosownie do treści art. 6 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez podjęcie stosownej uchwały : Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.
 1. Stosownie do postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia (dokument załączony do przetargu o nazwie „Szczegółowy zakres usługi”, celem opisania jak usługa ma być świadczona) postępowania „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Miasta Jaworzna” pkt 4.6 „Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przy odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Jaworzna i zagospodarowania tych odpadów określa uchwała Nr VI/62/2015 Rady Miasta Jaworzna z dnia 26 marca 2015 r. . Z Uchwały tej wynika, iż odpady biodegradowlane odbierane są w „workach polietylenowych pojemności 120l w kolorystyce o której mowa w ust 1 z przeznaczeniem na : tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier i tekturę oraz odpady biodegradowalne”. Stosownie do postanowień tej samej Uchwały Rady Miasta Jaworzna (§ 6 ust 1 pkt 5) worki o których była mowa w zdaniu uprzednim mają mieć kolor brązowy.

Reasumując z uwagi na brzmienie zapisów „Szczegółowego zakresu usługi” postępowania przygotowanego przez MZNK Jaworzno, który (stanowi integralny załącznik (nr 2) do umowy nr MZNK.DZP.251.92.2017 z dnia 20 września 2017 r.) oraz § 4 tejże umowy Wykonawca zobligowany jest do odbioru odpadów biodegradowalnych w brązowych workach, by następnie przekazać do jednej z instalacji o których była mowa powyżej. Co istotne więc dla kwestii związanej z problemem odbioru odpadów biodegradowalnych nie mogą być one odebrane zgodnie z regulaminem Rady Miasta, ale i umową nr MZNK.DZP.251.92.2017 z dnia 20 września 2017 r., wiążącą Konsorcjum z Miastem inaczej niż w „brązowych workach” (a więc np. luzem lub pojemnikach itp.).

 1. W lutym roku 2019 r. Konsorcjum AVR S.A., AVR S.p.A, PW MIKI Mieczysław Jakubowski, MIKI RECYKLING Sp. z o.o. otrzymało szereg odmów od instalacji o których mowa w pkt 1 na odbiór odpadów biodegradowalnych z terenu Miasta Jaworzna umieszczonych z „workach”. Instalacje wymagały dostarczania do zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 „luzem” (rozworkowanych) na co – o czym była mowa wyżej – nie pozwala wskazywana Uchwała Nr VI/62/2015 Rady Miasta Jaworzna z dnia 26 marca 2015 r. Co więcej „Szczegółowy zakres usługi”, stanowiący dokument na podstawie którego Wykonawca kalkulował wycenę usługi nie przewidywał sytuacji w których Konsorcjum musiałoby ponosić nieprzewidziane dokumentami postępowania dodatkowe nakłady finansowe. O okoliczności tej Wykonawca pismem z dnia 8 lutego 2019 r. poinformował Zamawiającego wnosząc o natychmiastowe spotkanie.

 1. Co istotne oferta Konsorcjum z dnia 29 czerwca 2017 r. w pkt 3 uwzględniała cenę za „odbiór i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych” w kwocie 369 złotych netto z zastrzeżeniem wszakże wynikającym z SIWZ, załącznika „Szczegółowy zakres usługi” oraz co kluczowe formularza oferty, iż wycena powyższa obejmuje „dostarczenie worków na odpady biodegradowalne” i odbiór tak przygotowanych odpadów do zagospodarowania do właściwej instalacji. Z uwagi na powyższe Wykonawca nie może być teraz obciążany dodatkowymi kosztami m.in. zakupu (dostarczenia) plastikowych pojemników dla wszystkich mieszkańców, skoro Zamawiający nie przewidział (nie zamówił) tego w SIWZ, załączniku „Szczegółowy zakres usługi” i umowie, albowiem zakres obowiązków Wykonawcy byłby rozszerzany, a on sam obciążany kosztami nieprzewidzianymi w momencie ogłaszania postępowania przetargowego.
 1. Kwestią istotną jest również fakt, iż instalacje regionalne do której należy przekazywać odpady biodegradowalne odmawiają ich przyjmowania w „workach”, ale także zmniejszają limity przyjęć. Przykładowo instalacja położona najbliżej Miasta Jaworzna – ZGOK Balin – obniżyła ilość przyjmowanych do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z miasta Jaworzan z 2500Mg (2018) na 1500 Mg (2019).
 1. Wykonawca sygnalizował Zamawiającemu omawiany problem już w roku 2018 i na początku roku 2019 (luty) przedłożył szereg odmów przyjęcia odpadów o kodach 20 02 01 z miasta Jaworzno. MZNK Jaworzno problem zna dobrze, albowiem w swym autorskim opracowaniu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 r.” (str. 38) wskazuje się m.in. : „ …W związku z tym ilość odpadów ulegających biodegradacji odbierana z rynku zaczęła przewyższać limity i moce RIPOK – ów dla tych odpadów…….Dodatkowo w drugiej połowie 2018 r. Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (dalej WIOŚ) wydał zalecenia dotyczące przyjęć odpadów ulegających biodegradacji dla RIPOK znajdujących się w Małopolskim regionie gospodarowania odpadami. Na wskutek w/w zaleceń 80% RIPOK odmawia przyjęcia odpadów ulegających biodegradacji dostarczanych w workach lub w stanie przegnicia, a pozostała część instalacji znacznie podwyższyła ceny za przyjmowanie odpadu nieodpowiadającego normom. W celu zminimalizowania problemów z zagospodarowaniem odpadów ulegających biodegradacji Gmina Jaworzno podjęła działania zmierzające do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w specjalistyczne (wentylowane i kratkę odciekową) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji” (tekst dostępny pod linkiem http://bip.jaworzno.pl/a,26843,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi.html?fbclid=IwAR3HL6ei357SBoCBWue3n84DCu9XQFG5vJtJkcYf3ue0jlWyVR6Ql9R46pk )

Powyższe potwierdza także prezentowane stanowisko Wykonawcy oraz obiektywny tj. niezależny od Konsorcjum charakter problemu. Dodatkowo, cytowany raport zwraca uwagę na okoliczność podjęcia przez MZNK Jaworzno „działań” (a więc rozpoczęcia wdrożenia) systemu odbioru odpadów biodegradowalnych ze specjalnych pojemników miast worków. Przeczy temu jednak treść pisma skierowanego w dniu 11 czerwca 2019 r. (pismo znak MZNK.DGO.0627.3.2019) do Lidera Konsorcjum w którym MZNK stwierdza „Jeżeli jesteście zainteresowani Państwo wyposażeniem nieruchomości zabudowy jednorodzinnej (własnym staraniem i na własny koszt w zamian za wyposażanie ich w worki) w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji to 18 czerwca na sesji Rady Miejskiej w Jaworznie mogą zostać przedłożone projekty uchwał dokonujące odpowiednich zmian w przepisach prawa miejscowego, jednakże decyzja należy wyłącznie do Państwa…..”

 1. Konsorcjum pragnie także podkreślić, iż wnosiło do MZNK Jaworzno wielokrotnie (i z wystarczającym wyprzedzeniem) o organizację spotkań mających na celu rozwiązanie trudnego problemu związanego z zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych. W ich trakcie 22 lutego 2019 r., 10 maja 2019 r,. i 5 czerwca 2019 r. Zamawiający nie był w stanie odnieść się przychylnie do naszych propozycji, które mogłoby rozwiązać problem lub np. wesprzeć Wykonawcę w rozmowach ze ZGOK w Balinie. Rozwiązania z kolei zaproponowane Wykonawcy zawarto głównie w treści pisma z dnia 28 kwietnia 2019 r.. Te były jednak sprzeczne z prawem w szczególności z warunkami przetargu w którym Konsorcjum uczestniczyło.

 2. Konsorcjum pragnie także w sposób wyraźny podkreślić, iż nie zaprzestało świadczenia usługi na terenie miasta Jaworzno w pozostałym zakresie, albowiem nie stoją temu na przeszkodzie – jak w przypadku odpadów biodegradowalnych – czynniki od Konsorcjum niezależne.
 1. Konsorcjum pragnie także zauważyć, iż nie zamierza świadczyć usługi wbrew treści przepisom prawa powszechnie obowiązującego – w tym ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. poprzez wywożenie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 do instalacji, które znajdują się poza regionem Małopolski.
 2. Konsorcjum pragnie także wyjaśnić, iż planowane podwyżki za odbiór odpadów komunalnych w Jaworznie nie są spowodowane działalnością Wykonawcy zwłaszcza, iż pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r. MZNK Jaworzno (pismo znak MZNK.DGO.5204.5.12.2019) wskazał, iż nie przewiduje waloryzacji wynagrodzeń za usługę świadczoną przez Konsorcjum.

 3. Konsorcjum pragnie także poinformować mieszkańców Jaworzna, iż po otrzymaniu 10 czerwca 2019 r. pisma w którym MZNK Jaworzno zagroziła po bezskutecznym upływie terminu 7 dni odstąpić od umowy z Konsorcjum, Wykonawca wystąpił 10 czerwca 2019 r. o spotkanie z przedstawicielami MZNK Jaworzno, a po tym jak do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnej odpowiedzi złożył ponowne pismo.

[podpisy]

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ

 1. No cóż. Wybrana została taka włoska firma to było wiadomo, że skończy się to jak we Włoszech. Za niedługo śmieci będą się walały po całym mieście jak po Neapolu. Nie trzeba będzie długo czekać.
  Za chwilę stwierdzą że na wywóz normalnych śmieci też wyczerpały się limity.