Kiedy potrzebny jest notariusz?

REKLAMA

Notariusz odpowiednio przygotowanym przez siebie aktem notarialnym potwierdza w świetle prawa jakiegoś rodzaju umowę, która zawierana jest pomiędzy stronami, a która takiego potwierdzenia wymaga. Oprócz tego notariusz posiada uprawnienia do sporządzania uwierzytelnionych kopii dokumentów. Może również świadczyć usługi przechowywania, dokumentów, papierów wartościowych, czy nawet zapisanych w formie elektronicznej danych. Lista zadań notariusza na tym się jednak nie kończy.

 

Zadania notariusza – czynności notarialne

1. Najważniejszym zadaniem notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych. Akt taki sporządzany jest na wniosek stron, albo kiedy wymaga tego prawo. Lista czynności prawnych, które ważne są jedynie jeżeli zostaną przeprowadzone w obecności notariusza i potwierdzone odpowiednim aktem, definiowana jest przez ustawę. Należą do niej między innymi takie czynności jak: założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, założenie spółki akcyjnej, podział majątku, podział spadku, zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej.
2. Sporządzenie testamentu. Do sporządzenia testamentu notariusz nie jest konieczny, jednakże potwierdzenie go odpowiednim aktem może stanowić dodatkowe zabezpieczenie jego wypełnienia.
3. Zrzeczenie się dziedziczenia, przyjęcie spadku albo jego odrzucenie.
4. Rolą notariusza może być również prawne zabezpieczenie wykonania decyzji podjętych na zgromadzeniach spółek. W takim przypadku, notariusz sporządza odpowiedni dla tego celu protokół.
5. Przechowywanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych i zapisanych na elektronicznych nośnikach danych.
6. Sporządzanie i poświadczanie autentyczności i mocy prawnej kopii, a także poświadczanie autentyczności podpisu.
7. Notariusz może sporządzić dokument potwierdzający miejsce i czas przebywania w nim danej osoby.
8. Sporządza protesty weksli i czeków, a także zajmuje się ich obsługą prawną.
9. Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej.
10. Na żądanie klienta może dostarczyć dokument wskazanej osoby i potwierdzić to doręczenie odpowiednim aktem.

Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią notarialną gajos-malachowski.pl

Czynności dokonywane przez notariusza na życzenie klientów, mogą być dokonane w dowolnej kancelarii notarialnej, niezależnie od miejsca zamieszkania stron, czy jakichkolwiek innych kwestii. Kancelarie notarialne Gliwice mogą więc sporządzać dokumentację i akta umów zawieranych przez podmioty, czy osoby działające w Białymstoku i na odwrót.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki