REKLAMA

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Sąd zobowiązuje również skazanego do zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia nie może być niższa niż 5 tys. złotych.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, które sąd obligatoryjnie orzeka w razie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 kk. Oznacza to, że w razie skazania za jazdę pod wpływem alkoholu sąd w żadnym wypadku nie może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do nawet 15 lat. W myśl art. 42 § 2 kk sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Maksymalny okres, na jaki sąd może orzec ten zakaz, wynosi 15 lat (art. 43 § 1 kk).

Orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów zaczyna obowiązywać z dniem uprawomocnienia się wyroku. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane jeszcze przed wydaniem wyroku przez Sąd, to okres, w którym sprawca był faktycznie pozbawiony możliwości prowadzenia pojazdów, zaliczany jest na poczet sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli natomiast prawo jazdy nie zostało jeszcze zatrzymane i w czasie orzekania przez Sąd sprawca posiadał dokument, to sprawca jest obowiązany do zwrotu dokumentu. Do chwili wykonania tego właśnie obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie. Okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie ponadto w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, również tej orzeczonej za inne przestępstwo.

Art 178a KK – jazda po alkoholu

Podsumowując, sąd wymierzając karę za jazdę pod wpływem alkoholu, orzeka dodatkowo środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Ustawodawca nie przewiduje żadnych wyjątków od tej reguły. Jeżeli sprawca miał już zatrzymane prawo jazdy, czas tego faktycznego zatrzymania zalicza się na poczet środka karnego. W przeciwnym razie skazany ma obowiązek zwrotu dokumentu. W sprawach o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości warto jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Korzystanie z pomocy obrońcy jest bowiem podstawowym prawem podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki