Podsumowanie sierpniowej sesji Rady Miejskiej

Przedstawiamy pełny zapis z sierpniowej sesji Rady Miejskiej

REKLAMA

 

Pełna lista spraw, którymi zajmowali się  się Radni 30 sierpnia:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania na szczeblu powiatu na sesji Rady Miasta.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2013 r.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2013 r.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2014-2024.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jaworzno.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2014 r.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: ”Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Kołłątaja.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych “Zachód” – “Przemysłowa II”.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 16. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 17. Interpelacje i wnioski radnych.
 18. Wnioski mieszkańców.

 

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki