Mieszkańcy Szczakowej mają dość odoru, który wydobywa się z Garbarni. Interweniowali w tej sprawie w naszej redakcji i w urzędzie miasta. Urząd przeprowadził kontrolę i zalecił konkretne działania. Poniżej prezentujemy wyniki kontroli i komentarz przedstawicieli Garbarni.

REKLAMA

Wnioski po kontrolne Urzędu Miasta:

W związku z wielokrotnym zgłaszaniem przez mieszkańców osiedla Szczakowa, głównie ulicy Wapniówka w Jaworznie do Urzędu Miejskiego w Jaworznie uciążliwości odorowej pochodzącej z terenu Garbarni Szczakowa S.A., które zostały potwierdzone podczas kontroli wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Prezydent Miasta Jaworzna, decyzją z 24 marca 2017 r., znak: OŚ-ŚR.603.17.2016 zobowiązał Garbarnię Szczakowa S.A. z siedzibą przy ul. Szklarskiej 5 w Jaworznie do wykonania działań ograniczających oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości odorowych z terenu Zakładu, polegających na:

wyeliminowaniu odorów z magazynu odpadów poflotacyjnych poprzez:
wykonanie remontu magazynu, w tym:

  • uszczelnienie ścian magazynu, aby wyeliminować przenikanie odorów na zewnątrz – w terminie do 31 maja 2017 r.,
  • zainstalowanie odciągu odorów i skierowania ich na istniejący biofiltr – w terminie do 31 maja 2017 r.,
  • wymianę podłogi na szczelną posadzkę żywiczną, zapobiegającą wnikaniu odcieków w podłoże oraz ułatwiającą odpływ odcieków do kanału kierującego je na oczyszczalnię ścieków – w terminie do 31 sierpnia 2017 r.,
  • wyremontowanie drenażu oraz kratki odpływu odcieków wypływających z magazynowania odpadów poflotacyjnych – w terminie do 31 sierpnia 2017 r.,
  • stałe neutralizowanie odorów powstających w wyniku magazynowania odpadów poflotacyjnych poprzez iniekcję biopreparatu do osadu oraz dodatkowo zamgławianie osadu biopreparatem podczas załadunku do kontenera,

wyeliminowania odorów ze zbiornika uśredniającego poprzez:

  • dokonanie zmian w instalacji natleniania ścieków w celu zwiększenia dawkowania tlenu i tym samym poprawy pracy zbiornika – w terminie do 15 kwietnia 2017 r.,
  • budowę i wdrożenie nowego systemu rozdzielania ścieków z poszczególnych procesów produkcji skór poprzez wykorzystanie komór separująco-mieszających w celu uzyskania dobrze uśrednionego ścieku oraz natleniania wydzielonych ścieków zawierających największą ilość związków chemicznych, będących źródłem odorów w celu skutecznej redukcji tych odorów – w terminie do końca 2017 r.,
  • prowadzenie stałego monitoringu w zakresie emisji odorów na terenie zakładu w okresie do 31 marca 2018 r.

Jak wynika z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej 7 sierpnia 2017 r. z pracownikiem Garbarni Szczakowa S.A., zgłaszana przez mieszkańców ul. Moździerzowców w Jaworznie trwająca od czwartku (3 sierpnia 2017 r.), uciążliwość zapachowa od Garbarni Szczakowa S.A. spowodowana była rozruchem Zakładu po przerwie produkcyjnej oraz realizacją powyżej opisanych działań.

Komentarz Garbarnia Szczakowa:

Mając na uwadze uciążliwości zapachowe z jakimi wiąże się  produkcja skór, w okresie przerwy produkcyjnej w lipcu br. przeprowadziliśmy  I etap modernizacji oczyszczalni, która  ma za zadanie ograniczenie  emitowanych  odorów. Obecnie jesteśmy w okresie rozruchu nowych urządzeń. Do końca września br. prowadzony będzie II etap modernizacji, polegający na przykryciu i uszczelnieniu zbiorników oczyszczalni  oraz montażu skruberów pochłaniających  powstające odory.

Za uciążliwości, jakie spotykają mieszkańców ze Szczakowej serdecznie przepraszamy. Postaramy się aby nasza inwestycja idąca w miliony złotych, którą finansujemy z własnych środków sprawiła, że takie sytuacje nie będą się powtarzać.  – informuje Tomasz Urbański, Garbarnia Szczakowa.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ