We wtorek, 31 stycznia, rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem w porządku obrad znalazło się 20 punktów.

REKLAMA

Harmonogram sesji:

-Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
-Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
-Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie za 2016 rok.
-Zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w 2016 roku.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2026.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 7 grudnia 2016 r o sygnaturze NR IFIII.4131.1.130.2016, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XXII/331/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Tuwima – wschód” w Jaworznie.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 7 grudnia 2016 r o sygnaturze NR IFIII.4131.1.131.2016, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XXII/332/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych w rejonie Długoszyna w Jaworznie.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 7 grudnia 2016 r. o sygnaturze NR IFIII.4131.1.132.2016, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XXII/333/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Krajowej w Jaworznie.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Pieczyska” w Jaworznie.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego infrastruktury przemysłowej i transportowej dla nowego bloku 910 MWe w Jaworznie.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie poprzez zmianę jego siedziby.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziecięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej przy ul. Tetmajera, w celu prowadzenia działalności statutowej.
-Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
-Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
-Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
-Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki