REKLAMA

W przypadku korzystania z ulg i odliczeń razem z zeznaniem PIT 37 należy złożyć odpowiednie załączniki. Informację o dołączonych do deklaracji załącznikach wpisujemy w części L formularza PIT 37.

Informacja o załącznikach

W pozycjach od 142–145 należy podać liczbę załączników:

 • 142 – PIT/O
 • 143 – PIT/D
 • 144 – PIT-K
 • 145 – Certyfikat rezydencji.

Jeśli podatnik dołączył PIT/D do innego niż składane zeznane PIT 37, wypełnia poz. 146, gdzie zaznacza odpowiedni kwadrat:

 • 1 – gdy PIT/D dołączył do swojego zeznania podatnik
 • 2 – gdy PIT/D dołączył do swojego zeznania małżonek,

a następnie poz.147 zaznaczając odpowiedni kwadrat:

 • 1- PIT 28
 • 2- PIT 36
 • 3- PIT 37.

Jeśli w poz. 146 zaznaczy kwadrat nr 2, powinien w poz. 148. podać identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd, do którego został złożony załącznik PIT/D.

Załącznik PIT/O

PIT/O – składają osoby dokonujące odliczeń:

 • od dochodu (np. darowizny, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu ulgi internetowej, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) lub
 • od podatku (np. z tytułu ulgi prorodzinnej)

Na formularzu PIT/O nie ujmujemy wydatków mieszkaniowych.

Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie, składają jeden załącznik PIT/O. Wypełniają w załączniku zarówno pozycje „podatnik”, jak i pozycje „małżonek”.

W przypadku, gdy małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z nich, jeśli korzysta z odliczeń. Należy wtedy  podać w załączniku dane identyfikacyjne obojga małżonków oraz wykazać kwotę przysługującego odliczenia w pozycjach „podatnik”.

Załącznik PIT/D

PIT/D – składają podatnicy, którzy dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym również tzw. ulgi odsetkowej, czyli z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe).

Małżonkowie, zarówno opodatkowujący swoje dochody wspólnie, jak i rozliczający się indywidualnie – składają jeden załącznik PIT/D, wpisując w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy w stosunku do małżonków została orzeczona przez sąd  separacja.

Małżonkowie, którzy  rozliczają się indywidualnie i dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, dołączają załącznik PIT/D do zeznania jednego z małżonków, a w zeznaniu drugiego z małżonków podają: identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd skarbowy, do którego został złożony załącznik PIT/D.

PIT-2K

W części L druku pit 37 wpisujemy też informację o oświadczeniu PIT-2K, które wraz z załącznikiem PIT/D składają podatnicy po raz pierwszy dokonujący odliczeń w ramach ulgi odsetkowej. Jest to oświadczenie dotyczące wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie składają jedno oświadczenie PIT-2K. Formularz PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania podatkowego, przy którym został złożony załącznik PIT/D,

Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji potwierdza miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Składają go osoby mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, które chcą swoje dochody uzyskane w Polsce opodatkować na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej,  wybrały sposób opodatkowania przewidziany dla dochodów małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki