Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs Zielona Pracownia 2016, który przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, które zostaną nagrodzone w konkursie pn. “ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT”.

REKLAMA

Jego celem jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Dofinansowane zostaną projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie  zagospodarowania pracowni. Wnioski będą przyjmowanie od 10 do 21 października 2016 roku.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł. 20% kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. “ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2016”. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2016 to konkurs przeznaczony dla szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Fundusz chce nagrodzić projekty ekopracowni, których przyszła realizacja pomoże uczniom z naszego regionu efektywnie i przyjemnie uczyć się i podnosić świadomość ekologiczną. Przewidywana pula nagród to 100.000 zł.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do Funduszu wypełnionej karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. Do zgłoszenia należy dołączyć deklarację jednostki samorządu terytorialnego lub innego organu prowadzącego placówkę, wypełnioną zgodnie ze wzorem stanowiącym zawartym w karcie zgłoszeniowej. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

Termin przyjmowania kart zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami upływa 15 września 2016 roku o godzinie 15.30.

W przypadku zgłoszeń, które zostały wysłane drogą pocztową bądź drogą kurierską decyduje data wpływu do Funduszu.

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki